Regulamin

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.unlockthedoor.com.pl lub telefonicznie, zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

1.1. Zgłaszający wyraża dobrowolnie zgodę  na przetwarzanie jego danych osobowych – podanych w formularzu zgłoszenia – w celu rezerwacji gry oraz jej realizacji w UNLOCKtheDOOR. Zadeklarowana chęć udziału w grze jest równoznaczna z wyrażeniem powyższej zgody.

1.2. Administratorem danych osobowych jest UNLOCKtheDOOR Jacek Młynarski, Plac Wolności 8, 25-367 Kielce. Dane są przetwarzane na potrzeby gry w UNLOCKtheDOOR, w celu jej organizacji. Właściciel danych osobowych może żądać administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i ma prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, ma także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.3 Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jest dobrowolne.

2. Podczas gry w UNLOCKtheDOOR uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:
3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.unlockthedoor.com.pl, telefonicznie pod numerem 737 411 527 lub osobiście w siedzibie UNLOCKtheDOOR przy Placu Wolności 8 w Kielcach
3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) liczba uczestników
b) nazwa wybranego pokoju
c) data i godzina rezerwacji
d) numer telefonu kontaktowego
e) adres email
f) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).
3.3 Rezerwację dokonywaną za pomocą formularza na stronie należy potwierdzić klikając w link przesłany w mailu z potwierdzeniem.
Uwaga: nawet niepotwierdzona rezerwacja pozostaje w systemie, jeżeli nie została odwołana.
3.4 Rezerwację można odwołać mejlowo, telefonicznie bądź osobiście.
3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności. Jeśli rezerwacja jest dokonywana na dzień bieżący, uczestnik jest zobowiązany potwierdzić ją telefonicznie u pracownika UNLOCKtheDOOR.
3.6 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

4. Gra:
4.1 Gra w UNLOCKtheDOOR odbywa się w jednym z trzech pokoi: Ścigani, Opuszczona klinika dra Lectera, Cela.
4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom UNLOCKtheDOOR. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.
4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do 6 graczy.
4.4 Gra w pokoju trwa 50 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 80 minut na grę, wprowadzenie, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia (co jest równoznaczne ze zgodą wszystkich graczy na jego publikację na stronach UNLOCKtheDOOR).
4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy UNLOCKtheDOOR mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy. Uczestnicy zobowiązują się do tego, by nie upowszechniać zagadek UNLOCKtheDOOR.

5. Zasady bezpieczeństwa
5.1 W pokojach znajdują się gniazdka elektryczne – nie należy ich dotykać podczas gry.
5.3 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami UNLOCKtheDOOR przed rozpoczęciem zabawy.
5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników UNLOCKtheDOOR pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
5.5 UNLOCKtheDOOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
5.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5.7 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
5.8 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nie przeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

6. Płatność
6.1 Płatności w UNLOCKtheDOOR dokonać można wyłącznie gotówką w PLN lub Voucherem Prezentowym.
6.2 Koszt gry to 120 zł w wszystkie dni. Koszt dotyczy całej grupy i jest niezależny od liczby graczy.
6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

7. Vouchery

7.1 Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w UNLOCKtheDOOR w dowolnym pokoju.
7.2 Voucher można zakupić w siedzibie UNLOCKtheDOOR. Koszt Vouchera to 120 zł.
7.3 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez trzy miesiące od daty zakupu.

7.4 Voucher jest ważny jedynie z wpisem pracownika UNLOCKtheDOOR. Pusty voucher jest nieważny.

7.5 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i zaznaczyć „Voucher” w sposobie płatności.

8. Rabaty i promocje nie łączą się.