Regulamin

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.unlockthedoor.com.pl lub telefonicznie, zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

1.1. Zgłaszający/a wyraża dobrowolnie zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych – podanych w formularzu zgłoszenia – w celu rezerwacji gry oraz jej realizacji w UNLOCKtheDOOR. Zadeklarowana chęć udziału w grze jest równoznaczna z wyrażeniem powyższej zgody.

1.2 Administratorem danych osobowych jest UNLOCKtheDOOR Aleksandra Kędra, Plac Wolności 8, 25-367 Kielce. Dane są przetwarzane na potrzeby gry w UNLOCKtheDOOR, w celu jej organizacji. Właściciel danych osobowych może żądać od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.3 Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jest dobrowolne.

1.4 Po przejściu pokoju, każda grupa ma prawo do zrobienia sobie zdjęcia pamiątkowego. Zdjęcie jest wykonywane przez pracownika UNLOCKtheDOOR z urządzenia należącego do uczestnika wejścia.

1.5 Na wyraźną ustną zgodę Uczestników pracownik UNLOCKtheDOOR może wykonać zdjęcie własnym urządzeniem – zdjęcie takie może posłużyć do celów marketingowych – udostępnione na Facebook’u, Instagramie lub stronie internetowej unlockthedoor.com.pl. Umożliwienie zrobienia takiego zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację.

2. Podczas gry w UNLOCKtheDOOR uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

3. Rezerwacje:
3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.unlockthedoor.com.pl, telefonicznie pod numerem 503 505 779 lub osobiście w siedzibie UNLOCKtheDOOR przy Placu Wolności 8 w Kielcach.

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) szacowana liczba uczestników
b) nazwa wybranego pokoju
c) data i godzina rezerwacji
d) numer telefonu kontaktowego
e) adres email
f) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

3.3 Rezerwację dokonywaną na dzień bieżący za pomocą formularza na stronie należy potwierdzić telefonicznie dzwoniąc (nie poprzez wiadomość tekstową SMS) na numer 503 505 779.
UWAGA! Niepotwierdzona rezerwacja na dzień bieżący może nie zostać zrealizowana!

3.4 Nie ma konieczności potwierdzania rezerwacji dokonywanych za pomocą formularza na stronie na dni kolejne.

3.5

—————————————————–
O D W O Ł A N I E      R E Z E R W A C J I

Rezerwację można odwołać jedynie telefonicznie dzwoniąc na numer 503 505 779 (nie poprzez wiadomość tekstową SMS). Jeżeli Rezerwacja nie zostanie odwołana zostanie naliczona opłata za najniższy bilet wejścia do jednego pokoju: 130 zł dla pokoju “Opuszczona klinika”, lub 150 zł dla pokojów “Dexter” i “Rytuał”.

Dla rezerwacji dokonywanych na dzień bieżący odwołanie jest możliwe najpóźniej 30 minut przed planowaną godziną wejścia.

W przypadku rezerwacji dokonywanych na kolejne dni odwołanie jest możliwe najpóźniej do godziny 10:00 w dniu rezerwacji.

Opłatę ZA BRAK TERMINOWEGO ODWOŁANIA REZERWACJI osoba rezerwująca będzie musiała uiścić na numer konta bankowego:
UNLOCKtheDOOR Aleksandra Kędra
07 1020 2629 0000 9102 0466 2963 PKO BP
w tytule podając nazwę wybranego pokoju wraz z datą i godziną rezerwacji.

Czas na dokonanie OPŁATY ZA BRAK TERMINOWEGO ODWOŁANIA REZERWACJI to 3 dni (72 godziny) liczone od daty i godziny rezerwacji.

Opłatę za zrealizowane wejście do pokoju należy dokonać W DNIU REZERWACJI. [patrz punkt 6. Płatność]

—————————————————–

3.6 W przypadku większych grup, wejść zorganizowanych, urodzin i innych imprez okolicznościowych Rezerwację należy dokonać telefonicznie pod numerem 503 505 779.

3.7 Firma UNLOCKtheDOOR zastrzega sobie prawo do kontaktowania się na podany podczas rejestracji numer telefonu w celu:
– potwierdzenia, korekty, ustalenia szczegółów rezerwacji,
– zaproszenia do wystawienia opinii.

4. Gra:
4.1 Gra w UNLOCKtheDOOR odbywa się w jednym z trzech pokoi: Opuszczona klinika, Dexter i Rytuał.

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom UNLOCKtheDOOR. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.

4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do 5 osób w pokoju Rytuał, od 2 do 8 osób w pokojach Dexter i Opuszczona klinika. Na specjalne życzenie Klientów jest możliwość wejścia do pokoju większą Grupą.

4.4 Gra w pokoju trwa od 50 do 70 minut. Należy jednak zarezerwować sobie min. 10 minut więcej na wprowadzenie, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia. W przypadku wyrażenie chęci zrobienia pamiątkowego zdjęcia Gracze mają możliwość wyrażenia zgody na publikację zdjęcia w mediach społecznościowych należących do UNLOCKtheDOOR – facebook, instagram oraz na stronie unlockthedoor.com.pl

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy UNLOCKtheDOOR mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

4.6 Podczas gry można mieć przy sobie urządzenia elektroniczne, jednak nie wolno z nich korzystać. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy. Uczestnicy zobowiązują się do tego, by nie upowszechniać zagadek UNLOCKtheDOOR.

5. Zasady bezpieczeństwa
5.1 W pokojach znajdują się gniazdka elektryczne – nie należy ich dotykać podczas gry.
5.2 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami UNLOCKtheDOOR przed rozpoczęciem zabawy.
5.3 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników UNLOCKtheDOOR pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
5.4 UNLOCKtheDOOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
5.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.6 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
5.7 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nie przeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

6. Płatność
6.1 Płatności w UNLOCKtheDOOR dokonać można gotówką lub przelewem (na podany powyżej nr konta bankowego) w PLN lub Voucherem Prezentowym UNLOCKtheDOOR lub Voucherem zakupionym u Partnerów.

6.2 Koszt gry uzależniony jest od liczby graczy i przedstawia się następująco:
dla pokoju Opuszczona klinika:
2 os – 130 zł
3 os – 150 zł
4 os – 170 zł
5 os – 190 zł
6 os – 210 zł
7 os – 230 zł
8 os – 250 zł

dla pokoi Dexter i Rytuał:
2 os – 150 zł
3 os – 170 zł
4 os – 190 zł
5 os – 210 zł
6 os – 230 zł
7 os – 250 zł
8 os – 270 zł

6.3 W przypadku większych grup, wejść zorganizowanych, urodzin i innych imprez okolicznościowych wycena jest wykonywana indywidualnie podczas kontaktu telefonicznego pod numerem 503 505 779.

6.4 Płatności należy dokonać w dniu rezerwacji.

7. Vouchery UNLOCKtheDOOR
7.1 Voucher można zakupić w siedzibie UNLOCKtheDOOR.
7.2 Voucher prezentowy pozostaje ważny bezterminowo.
7.3 Voucher jest ważny jedynie z wpisem pracownika UNLOCKtheDOOR. Pusty voucher jest nieważny.
7.4 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować termin, a podczas rezerwacji przekazać Voucher pracownikowi.Are generic versions of remedies as good as brand-name medicines

8. Rabaty i promocje nie łączą się.

9. Regulamin obowiązuje od 04.01.2024 do odwołania.